top of page

Warunki sprzedawcy

DroneControl SARL

Trasa Sorala 124

1233, Bernex, CH

Umowa sprzedawcy oprogramowania

Niniejsza Umowa Odsprzedawcy Oprogramowania („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy DroneControl SARL a partnerem Odsprzedawcą („Odsprzedawca”), zwanymi łącznie „Stronami”.

 1. Opis rozwiązania programowego

  • Oprogramowanie: DroneControl SARL oferuje rozwiązanie oprogramowania dla dronów służb ratowniczych („Oprogramowanie”), które umożliwia pilotom latanie dronami, transmisję strumieniową wideo na żywo i zapewnianie widzom zdalnego dostępu.

  • Dokumentacja i aktualizacje: DroneControl SARL zapewni Sprzedawcy całą niezbędną dokumentację i aktualizacje związane z Oprogramowaniem.

 2. Termin i zakończenie

  • Okres obowiązywania: Niniejsza Umowa rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., chyba że określono inaczej

  • i trwać przez okres dwunastu (12) miesięcy („Okres obowiązywania”).

  • Rozwiązanie: Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony co najmniej trzy (3) miesiące przed żądaną datą rozwiązania.

 3. Zasady płatności

  1. Fakturowanie: DroneControl SARL będzie wystawiać Sprzedawcy miesięczne faktury za licencje na Oprogramowanie sprzedane w poprzednim miesiącu.

  2. Warunki płatności: Sprzedawca dokona płatności w ciągu piętnastu (15) dni od daty faktury, chyba że określono inaczej

  3. Podatki: Sprzedawca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków, ceł i podobnych opłat związanych ze sprzedażą i dystrybucją Oprogramowania.

 4. Ceny roczne

  • Struktura cenowa: Roczna cena licencji Oprogramowania zostanie ustalona pomiędzy DroneConntrol SARL a sprzedawcą. Cena obejmuje prawo do korzystania z Oprogramowania i wszelkich odpowiednich usług wsparcia świadczonych przez DroneControl SARL.

  • Korekty cen: DroneControl SARL zastrzega sobie prawo do dostosowania cen licencji Oprogramowania po przekazaniu pisemnego powiadomienia Sprzedawcy co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie korekty ceny.

  • Warunki płatności: Sprzedawca zgadza się dokonać płatności za roczne licencje na Oprogramowanie zgodnie z warunkami płatności określonymi w Części 3 (Warunki płatności) niniejszej Umowy.

 5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

  • Ograniczenie odpowiedzialności: DroneControl SARL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z Oprogramowania przez użytkowników końcowych. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się zwolnić DroneControl SARL z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów i wydatków wynikających z użytkowania lub dystrybucji Oprogramowania przez Sprzedawcę.

  • Zastrzeżenie dotyczące gwarancji: Oprogramowanie jest dostarczane „takie, jakie jest”, bez żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych. DroneControl SARL zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

 6. Obowiązki sprzedawcy

  • Poszukiwanie: Reseller będzie aktywnie poszukiwał na rynku podmiotów gospodarczych, które mogą być potencjalnymi klientami Oprogramowania.

  • Generowanie leadów: Sprzedawca przechwyci i przekaże DroneControl SARL dokładne dane kontaktowe potencjalnych klientów.

  • Kwalifikacja potencjalnego klienta: Sprzedawca będzie prowadzić rozmowy telefoniczne lub wysyłać e-maile z potencjalnymi klientami, aby zakwalifikować ich jako zainteresowane strony.

  • Tworzenie możliwości: Odsprzedawca stworzy możliwości sprzedaży licencji na Oprogramowanie poprzez skuteczne działania marketingowe i sprzedażowe.

  • Prezentacje: Sprzedawca przeprowadzi demonstracje produktów potencjalnym klientom, prezentując funkcje i funkcjonalność Oprogramowania.

  • Zamknięcie licencji: Sprzedawca będzie negocjować i zamykać umowy licencyjne z klientami, upewniając się, że wszystkie niezbędne warunki są odpowiednio uwzględnione.

  • Podpisanie licencji: Sprzedawca ułatwi podpisanie umów licencyjnych pomiędzy DroneControl SARL a klientami, zapewniając zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi.

  • Wdrożenie po sprzedaży: Sprzedawca pomoże klientom w procesie wdrożenia po podpisaniu licencji, zapewniając niezbędne wskazówki i wsparcie.

  • Zarządzanie kontem: Sprzedawca będzie zarządzał kontami klientów, w tym odnawianiami licencji, identyfikował możliwości sprzedaży dodatkowej i terminowo wystawiał faktury.

  • Aktywność związana z popytem na rynku: Sprzedawca będzie aktywnie promował Oprogramowanie na swojej stronie internetowej, w broszurach marketingowych i na targach branżowych, aby zwiększyć zainteresowanie i popyt klientów.

  • Wspólny plan biznesowy: Sprzedawca będzie współpracował z DroneControl SARL w celu opracowania wspólnego biznesplanu, obejmującego dostosowane prognozy, obszary docelowe, spotkania kwartalne, kontakty z Klientami.

 7. Terytorium

  • Terytorium niewyłączne: Strony postanawiają, że Reseller będzie miał niewyłączne prawo do sprzedaży i dystrybucji Oprogramowania na uzgodnionym terytorium. Uzgodnione terytorium będzie uzgodnione pomiędzy DroneConntrol SARL i sprzedawcą. 

  • Zakaz konkurowania: Sprzedawca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio angażował się w sprzedaż lub dystrybucję Oprogramowania na jakimkolwiek terytorium poza uzgodnionym terytorium bez uprzedniej pisemnej zgody DroneControl SARL.

 8. Własność intelektualna

  • Własność: DroneControl SARL zachowuje wszelkie prawa własności, tytuły i udziały w Oprogramowaniu, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem.

  • Udzielenie licencji: DroneControl SARL udziela Resellerowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu marketingu, sprzedaży i dystrybucji Oprogramowania na uzgodnionym terytorium w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

  • Znaki towarowe: Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie używać żadnych znaków towarowych, logo ani nazw handlowych DroneControl SARL bez uprzedniej pisemnej zgody.

 9. Poufność

  • Informacje poufne: Obie Strony zgadzają się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane od drugiej Strony i wykorzystywać je wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  • Zakaz ujawniania: Sprzedawca nie będzie ujawniał ani udostępniał żadnych informacji poufnych żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody DroneControl SARL, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

  • Zwrot informacji: Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy Sprzedawca niezwłocznie zwróci lub zniszczy wszystkie poufne informacje otrzymane od DroneControl SARL, w tym wszelkie ich kopie i reprodukcje.

 10. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

  • Obowiązujące prawo: Niniejsza Umowa podlega prawu szwajcarskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

  • Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze pomiędzy Stronami. Jeżeli rozwiązanie nie będzie możliwe, Strony postanawiają przystąpić do mediacji lub wiążącego arbitrażu zgodnie z regulaminem [Instytucji Arbitrażowej], wybranej przez Stronę nieprzegrywającą.

 11. Całość porozumienia

  • Niniejsza Umowa, łącznie ze wszystkimi załączonymi załącznikami, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje, porozumienia lub umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu.

 12. Zakończenie przez DroneControl

  • Prawo do rozwiązania umowy: DroneControl SARL zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania Oprogramowania i powiązanych usług Sprzedawcy po złożeniu pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu co najmniej trzy (3) miesiące przed żądaną datą zakończenia.

  • Brak zwrotu pieniędzy: W przypadku rozwiązania umowy na mocy niniejszej klauzuli, Sprzedawca nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu kosztów, zwrotu kosztów ani rekompensaty za niewykorzystaną lub pozostałą część Okresu obowiązywania.

  • Obowiązki po rozwiązaniu umowy: Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca natychmiast zaprzestanie wszelkich działań marketingowych, sprzedażowych i dystrybucyjnych związanych z Oprogramowaniem oraz zwróci lub zniszczy wszelkie pozostałe kopie Oprogramowania i związaną z nim dokumentację.

 13. Wsparcie i konserwacja:

  • Usługi wsparcia: DroneControl SARL zapewni resellerowi wsparcie techniczne w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Usługi wsparcia mogą obejmować pomoc we wdrażaniu oprogramowania, naprawianie błędów, rozwiązywanie problemów i ogólne zapytania techniczne dotyczące oprogramowania.

  •  Aktualizacje konserwacyjne: DroneControl SARL będzie dostarczać resellerowi regularne aktualizacje konserwacyjne, w tym poprawki, poprawki błędów i ulepszenia oprogramowania. Aktualizacje te zostaną udostępnione resellerowi po ich wydaniu przez DroneControl SARL.

 14. Marketing i promocja:

  • Obowiązki marketingowe: Sprzedawca zgadza się aktywnie sprzedawać i promować oprogramowanie na uzgodnionym terytorium. Może to obejmować kampanie reklamowe, udział w targach lub wydarzeniach branżowych, działania marketingowe w Internecie i wszelkie inne wspólnie uzgodnione działania promocyjne.

  • Materiały marketingowe: DroneControl SARL zapewni resellerowi materiały marketingowe, takie jak broszury, opisy produktów, prezentacje i wszelkie inne niezbędne materiały, aby wesprzeć wysiłki marketingowe i sprzedażowe resellera.

  • Wytyczne dotyczące marki: Sprzedawca zgadza się przestrzegać wytycznych dotyczących marki DroneControl SARL podczas marketingu i promowania oprogramowania, zapewniając spójność i dokładność reprezentacji oprogramowania i jego funkcji.

 15. Wskaźniki wydajności:

  • Cele sprzedażowe: Sprzedawca zgadza się realizować wspólnie uzgodnione cele sprzedażowe lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) określone przez DroneControl SARL.

  • Sprawozdawczość: Sprzedawca będzie regularnie dostarczał DroneControl SARL raporty zawierające szczegółowe informacje na temat działań sprzedażowych, postępów w osiąganiu celów sprzedażowych oraz wszelkie inne istotne informacje wymagane przez DroneControl SARL.

 16. Szkolenie:

  • Programy szkoleniowe: DroneControl SARL zapewni resellerowi programy szkoleniowe lub zasoby, aby zapewnić, że przedstawiciele handlowi resellera posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego promowania i sprzedaży oprogramowania.

  • Materiały szkoleniowe: DroneControl SARL zapewni materiały szkoleniowe, takie jak instrukcje obsługi, przewodniki szkoleniowe, filmy lub seminaria internetowe, w celu wsparcia wysiłków szkoleniowych sprzedawcy.

 17. Użytek cywilny

  • Sprzedawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że oprogramowanie dostarczone przez DroneControl SARL może być sprzedawane wyłącznie do użytku cywilnego. Oprogramowanie nie może być w żadnym wypadku sprzedawane ani rozpowszechniane do celów wojskowych, chyba że uzyskano wyraźną zgodę od DroneControl SARL.

  •  Sprzedawca rozumie, że jakakolwiek nieautoryzowana sprzedaż lub dystrybucja oprogramowania do celów wojskowych może skutkować podjęciem kroków prawnych i rozwiązaniem umowy sprzedawcy. Zawierając niniejszą umowę, Sprzedawca zgadza się przestrzegać tej klauzuli i zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi użytkowania i dystrybucji oprogramowania.

 18. Brak zaproszenia:

  • Zakaz pozyskiwania pracowników: Sprzedawca zgadza się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres jednego roku po jej rozwiązaniu, sprzedawca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio pozyskiwać, zatrudniać ani angażować żadnych pracowników lub wykonawców DroneControl SARL bez uprzedniego pisemną zgodę DroneControl SARL.

 19. Ochrona danych i prywatność:

  • Przetwarzanie danych: Obie strony będą obsługiwać i przetwarzać wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Każda ze stron wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub utratą.

  • Poufność danych osobowych: Sprzedawca zapewni, że wszelkie dane osobowe gromadzone, przetwarzane lub przesyłane w związku ze sprzedażą lub dystrybucją oprogramowania będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.

  • Bezpieczeństwo danych: Sprzedawca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu i regularne audyty bezpieczeństwa.

 20. Ubezpieczenie:

  • Wymagania dotyczące ubezpieczenia: Sprzedawca będzie utrzymywał kompleksowe ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym od odpowiedzialności cywilnej za produkt, z limitami i warunkami ubezpieczenia uzgodnionymi przez strony. Na żądanie DroneControl SARL sprzedawca przedstawi dowód ubezpieczenia.

 21. Różnorodny

  • Rozdzielność: Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

  • Poprawki: Żadna poprawka, modyfikacja lub odstąpienie od któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie ważne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez obie Strony.

  • Cesja: Sprzedawca nie będzie cedował ani nie przenosił swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody DroneControl SARL.

  • Powiadomienia: Wszelkie powiadomienia i komunikaty wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy będą sporządzane w formie pisemnej i wysyłane na adresy podane przez każdą ze Stron.

  • Przetrwanie: Postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie, pozostaną w mocy, w tym między innymi dotyczące poufności, odpowiedzialności i obowiązujących przepisów prawa.

  • Odpowiedniki: Niniejsza Umowa może zostać sporządzona w egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał, ale wszystkie razem będą stanowić jeden i ten sam instrument.

bottom of page