top of page

Regulamin

 Warunki korzystania z usługi DroneControl FirstResponder

1.0 Wprowadzenie

 • Niniejsze warunki regulują korzystanie z DroneControl FirstResponder („Program”) udostępnianego przez DroneControl („Dostawca”) do użytku z dronami DJI.

 • Korzystając z Programu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz używać Programu.

Licencja 2.0

 • Dostawca udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Programu wyłącznie w celu kontrolowania dronów DJI.

 • Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani udzielać sublicencji na Program, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej oraz że nie posiada żadnych praw własności do Programu.

 • Program jest dostarczany w stanie takim, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.

3.0 Korzystanie z Programu

 • Musisz korzystać z Programu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi obsługi dronów na Twoim obszarze geograficznym.

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie niezbędnych uprawnień i licencji do obsługi dronów i korzystania z Programu.

 • Nie wolno używać Programu do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, w tym między innymi do szpiegowania, wkraczania lub nękania innych osób.

 • Nie wolno używać Programu do zakłócania działania innych dronów lub systemów lotniczych ani do naruszania prywatności lub bezpieczeństwa innych osób.

 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Twój dron DJI jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) dotyczącymi obsługi dronów na Twoim obszarze geograficznym.

 • Ponosisz także wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Twój dron DJI jest w dobrym stanie i nadaje się do zamierzonego użycia oprogramowania.

4.0 Odpowiedzialność

 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z Programu lub działania drona DJI, w tym między innymi za obrażenia ciała, szkody majątkowe lub straty ekonomiczne.

 • Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas oraz nasze podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i wykonawców przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, wydatkami i zobowiązaniami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania z programu lub z działania Twojego drona DJI.

5.0 Prywatność danych 

 • Nasz program do lotów dronem zbiera i przechowuje określone dane o Twoim dronie, w tym jego lokalizację, trasę lotu i jakość transmisji (ale nigdy strumień danych multimedialnych).

 • Wykorzystamy te dane, aby ulepszyć funkcjonalność naszego oprogramowania i zapewnić lepszą obsługę. Nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub będzie to konieczne w celu dostarczenia Ci oprogramowania.

6.0 Użytek cywilny

 • Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że oprogramowanie dostarczane przez DroneControl SARL będzie sprzedawane wyłącznie do użytku cywilnego. Oprogramowanie nie może być w żadnym wypadku sprzedawane ani rozpowszechniane do celów wojskowych, chyba że uzyskano wyraźną zgodę od DroneControl SARL.

 • Użytkownicy rozumieją, że jakiekolwiek nieupoważnione użycie oprogramowania do celów wojskowych może skutkować podjęciem kroków prawnych i rozwiązaniem umowy sprzedawcy. Zawierając niniejszą umowę, użytkownik zgadza się przestrzegać tej klauzuli i zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi użytkowania i dystrybucji oprogramowania.

7.0 Zakończenie 

 • Możemy w dowolnym momencie wypowiedzieć Twoją licencję na korzystanie z naszego oprogramowania do lotów dronami, jeśli naruszysz niniejsze warunki. 

 • Po rozwiązaniu umowy należy natychmiast zaprzestać korzystania z oprogramowania i usunąć wszystkie kopie oprogramowania ze swojego komputera lub urządzenia.

8.0 Obowiązujące prawo 

 • Niniejsze warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szwajcarskich.

9.0 Zmiany Warunków 

 • Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na naszej stronie internetowej. 

 • Dalsze korzystanie z naszego oprogramowania do lotów dronami po opublikowaniu zmienionych warunków oznacza akceptację zmienionych warunków.

bottom of page